ICD   OPS   Impressum
ICD-10-GM-2023 Systematik online lesen
ICD-10-GM-2023 > A00-B99 > A30-A49 > A36.-
A30-A49
Sonstige bakterielle Krankheiten
A36.-

Diphtherie

A36.0
Rachendiphtherie
Inkl.:
Angina pseudomembranacea diphtherica
Tonsillendiphtherie
A36.1
Nasenrachendiphtherie
A36.2
Kehlkopfdiphtherie
Inkl.:
Diphtherische Laryngotracheitis
A36.3
Hautdiphtherie
Exkl.:
Erythrasma (L08.1)
A36.8
Sonstige Diphtherie
Inkl.:
Diphtherisch: Konjunktivitis+ (H13.1*)
Diphtherisch: Myokarditis+ (I41.0*)
Diphtherisch: Polyneuritis+ (G63.0*)
A36.9
Diphtherie, nicht näher bezeichnet

 
ICD-10-GM-2023 Code Suche und OPS-2023 Code Suche


ICD Code 2023  -  Dr. Björn Krollner  -  Dr. med. Dirk M. KrollnerKardiologe Hamburg