ICD   OPS   Impressum
ICD-10-GM-2019 Systematik online lesen
ICD-10-GM-2019 > A00-B99 > A20-A28
A20-A28
Bestimmte bakterielle Zoonosen
Info:
A20.- Pest
A21.- Tularämie
A22.- Anthrax [Milzbrand]
A23.- Brucellose
A24.- Rotz [Malleus] und Melioidose [Pseudorotz]
A25.- Rattenbisskrankheiten
A26.- Erysipeloid
A27.- Leptospirose
A28.- Sonstige bakterielle Zoonosen, anderenorts nicht klassifiziert

 
ICD-10-GM-2019 Code Suche und OPS-2019 Code Suche


ICD Code 2019  -  Dr. Björn Krollner  -  Dr. med. Dirk M. KrollnerKardiologe Hamburg