ICD   OPS   Impressum
ICD-10-GM-2024 Systematik online lesen
ICD-10-GM-2024 > A00-B99 > A20-A28
A20-A28
Bestimmte bakterielle Zoonosen
Info:
A20.- Pest
ICD A20.- PestA21.- Tularämie
ICD A21.- TularämieA22.- Anthrax [Milzbrand]
ICD A22.- Anthrax [Milzbrand]A23.- Brucellose
ICD A23.- BrucelloseA24.- Rotz [Malleus] und Melioidose [Pseudorotz]
ICD A24.- Rotz [Malleus] und Melioidose [Pseudorotz]A25.- Rattenbisskrankheiten
ICD A25.- RattenbisskrankheitenA26.- Erysipeloid
ICD A26.- ErysipeloidA27.- Leptospirose
ICD A27.- LeptospiroseA28.- Sonstige bakterielle Zoonosen, anderenorts nicht klassifiziert ICD A28.- Sonstige bakterielle Zoonosen, anderenorts nicht klassifiziert

 
ICD-10-GM-2024 Code Suche und OPS-2024 Code Suche


ICD Code 2024  -  Dr. Björn Krollner  -  Dr. med. Dirk M. KrollnerKardiologe Hamburg